Лекція 6. Диференційоване навчання С.П.Логачевської. «Крок за кроком», «Перші кроки»

План:

1. Способи диференціації. Їх характеристика та рівні.

2. Диференціація навчання на всіх етапах уроку С.П.Логачевської.

3. Використання диференційованого навчання під час формування обчислювальних навичок учнів початкових класів.

Література:

1. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладі України. Інформац.-аналіт. довідник /М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти; за заг. ред. Ю.І.Завалевського.– Суми: Антей,2007.– 199с.

2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. К.: «Просвіта», 2000. – 368 с.

3. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 255 с.

4. Освітні технології / За ред. О.Пометун. – К., 2001.

5. Педагогічні технології: теорія та практика. Навч.-метод. посіб./М-во освіти і науки України, Полтавський держ.пед.ун-т ім.В.Г.Короленка; за ред.М.В.Гриньової.–Полтава: АСМІ, 2006.–230 с.

6. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : Інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2004. – 616 с.

7. Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Педагогічні технології. Харків: Колегіум.–2005.– 225с.

8. Сучасні шкільні технології. Ч.2 / Упоряд.: І.Рожнятовська, В.Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 128 с.

Посібники С.П.Логачевської

9. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня: Методичний посібник (за ред. Савченко О.Я. К, Радянська школа, 1990 р.).

10. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. Посібник для вчителя(за ред. О.Я.Савченко- „Центр підготовки абітурієнтів" Донецьк,1998р).

11. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі. Посібник для вчителя. Видання друге, доповнене. К. „Заповіт", 1998 р.

12. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 1 класу. Мій помічник з математики. Донецьк „ЦПА", 1998 р.13. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 2 класу. Мій помічник з математики. Донецьк „ЦПА", 1999 р.

14. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 3 кл. Донецьк.1999.– „ЦПА".

15. С.Логачевська, Т. Каганець. Практичний посібник для 2 (1) класу. Вчись розв'язувати задачі. - Київ. Початкова школа, 2000 р.

16. С.Логачевська, Т. Каганець. Практичний посібник для 3 (2) класу. Вчись розв'язувати задачі. - Київ. Початкова школа, 2000 р.

17. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 4 (3) класу. Вчись розв'язувати задачі. - Київ. Початкова школа, 2001 р.

18. Світлана Логачевська, Тетяна Каганець. Практичний посібник для 1 класу. „Мій посібник математики". Друге видання, доповнене і перероблене.- Київ. „А.С.К.", 2001 р.

19. С.Логачевська, Т.Каганець. Практичний посібник для 2 класу. „Мій посібник математики". Друге вид., доповн. і переробл. Київ „А.С.К.", 2001р.

20. С.Логачевська, Т.Каганець. Практичний посібник для 3 кл. Частина 1. „Мій посібник з математики", Друге вид., доповн. і переробл. Київ„А.С.К.", 2001р.

21. С.Логачевська , Т.Каганець. Практичний посібник для 3 кл. Частина 2. ..Мій посібник з математики". Друге вид., доповн. і переробл. Київ „А.С.К.", 2001р.

22. С.Логачевська, Т.Каганець. Практичний посібник для 4 кл. Частина 1. “Мій помічник з математики". Друге вид., доповн. і переробл. Київ „А.С.К.", 2003р.

23. С.Логачевська, Т.Каганець. Практичний посібник для 4 класу. Частина 2. “Мій помічник з математики". Друге вид., доповн. і переробл. Київ „А.С.К.", 2003 р.


6322481731862838.html
6322551985895906.html
    PR.RU™