ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КРИМІНОЛОГІЇ

1. Предмет та система кримінології. Місце кримінології в системі соціальних наук.

2. Методологія та завдання кримінології.

3. Виникнення та розвиток вітчизняної кримінології як самостійної науки.

4. Кримінологія в системі соціальних та юридичних наук.

5. Сучасний стан кримінології. Основні кримінологічні установи в Україні.

6. Поняття, ознаки та властивості злочинності.

7. Злочинність як вид соціальної девіації. Співвідношення злочинності і делінквентності

8. Злочинність як соціальний феномен. Вплив злочинності на суспільство. Функції злочинності.

9. Коефіцієнт (індекс) злочинності. Техніка аналізу коефіцієнтів злочинності

10. Географія злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні.

11. Кримінологічна характеристика злочинності у сучасної Україні (1991-2013 р.р.).

12. Кримінологічна характеристика злочинності в СРСР (1917-1991 р.р.).

13. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

14. Рівень злочинності в Україні. Характеристика показників злочинності в Україні.

15. Показники злочинності та їх значення для організації профілактичної діяльності

16. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

17. Морально-психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини

18. Дискусія про співвідношення природного та соціального у структурі особи злочинця

19. Типологія осіб, які вчинили злочини, її практичне значення.

20. Поняття та кримінологічна характеристика особистості злочинця.

21. Концепція механізму злочинної поведінки.

22. Соціальні умови злочинності. Криміногенне значення конкретної життєвої ситуації.

23. Соціально-демографічна характеристика особи злочинця

24. Спрямованість особистості, психологічні та соціальні установки у механізмі злочинної поведінки.

25. Поняття та класифікація теорій пояснення злочинності (загальна характеристика)

26. Теорія диференційованого зв’язку та теорія білокомірцевої злочинності Е.Сатерленда

27. Економічний детермінізм в концепціях пояснення злочинності. Критична кримінологія.

28. Теорія стигматизації в кримінології.

29. Біологічні концепції пояснення злочинності.

30. Соціологічні концепції пояснення злочинності: загальна характеристика.

31. Біопсихіатричні та психологічні концепції пояснення злочинної поведінки

32. Теорії аномії та соціальної дезорганізації в кримінології

33. Віктимологічна концепція пояснення злочинності.

34. Поняття та класифікація криміногенних факторів.

35. Інтеракціонізм в кримінології. Теорія конфлікту.

36. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі: загальна характеристика.

37. Соціальні процеси розвитку та їх роль в детермінації злочинності (урбанізація, міграція, маргіналізація).

38. Мотивація та потреби в механізмі злочинної поведінки.

39. Методи кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

40. Методика кримінологічних досліджень: загальна характеристика.

41. Психологічні методи в кримінологічних дослідженнях та практиці попередження злочинності.

42. Статистичний метод в кримінологічних дослідженнях.

43. Техніка кримінологічного вивчення кримінальних справ та інших документів. Контент-аналіз.

44. Вибіркове дослідження у кримінології. Валідність та репрезентативність вибіркового дослідження.

45. Інтерв’ю та анкетне опитування в кримінологічних дослідженнях

46. Кримінологічне прогнозування: види, завдання, методи, функції.

47. Теоретичне та практичне значення кримінологічного планування.

48. Поняття та класифікація заходів попередження злочинності.

49. Кримінологічне планування та організація профілактики на конкретному об’єкті та регіоні.

50. Спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності: поняття, зміст, суб’єкти.

51. Основні світові та регіональні тенденції змін злочинності.

52. Роль кримінального закону у соціальному механізмі протидії злочинності.

53. Законодавство України з протидії злочинності: загальна характеристика.

54. Основні міжнародно-правові документи у сфері боротьбі зі злочинністю.

55. Кримінологічна характеристика та попередження загальнокримінальної злочинності.

56. Кримінологічна характеристика та попередження економічної злочинності в Україні

57. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні.

58. Вивчення та попередження професійної злочинності.

59. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

60. Кримінологічна характеристика та попередження рецидивної злочинності.

61. Спеціально-кримінологічні заходи протидії організованої злочинності

62. Організована злочинність в Україні на сучасному етапі: кримінологічна характеристика.

63. Правове регулювання протидії корупції: загальна характеристика.

64. Основні проблеми протидії корупції в Україні на сучасному етапі.

65. Протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

66. Загально-соціальні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

67. Кримінологічне значення процесу соціалізації неповнолітніх злочинців.

68. Спеціально-кримінологічні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

69. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх в Україні.

70. Вивчення та попередження злочинності жінок.

71. Кримінологічна характеристика та протидія незаконному обігу наркотиків та наркобізнесу

72. Протидія діяльності організованих злочинних угруповань у сфері наркобізнесу.

73. Характеристика осіб злочинців, які вчиняють злочини, пов’язані з наркотиками..

74. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності у сфері службової діяльності.

75. Транснаціональна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та особливості попередження.

76. Правове регулювання протидії транснаціональної злочинності

77. Кримінологічна характеристика та попередження необережних злочинів.

78. Латентна злочинність та її види. Способи визначення латентності злочинів.

79. в Україні.

80. Кримінологічна віктимологія. Визначення, зміст, основні напрямки досліджень.

81. Кримінологічна характеристика віктимізації та віктимності .

82. Віктимологічний аспект механізму конкретного злочину.

83. Віктимологічні фактори детермінації насильницьких злочинів.

84. Кримінологічне значення класифікації жертв злочинів.

85. Правові заході протидії тероризму.

86. Кримінологічна характеристика та попередження пенітенціарної злочинності.

87. Ресоціалізація осіб, які звільнились з місць позбавлення волі

88. Система суб’єктів спеціально-кримінологічної протидії злочинності в Україні.

89. Прокуратура як суб’єкт попередження злочинності.

90. Профілактичні функції слідчого: кримінологічно-правова характеристика.

91. Суб’єкти та заходи попередження транскордонної злочинності.

92. Діяльність правоохоронних органів у сфері протидії корисливій злочинності.

93. Органи внутрішніх справ як суб’єкт попередженні злочинності

94. Адвокатура як суб’єкт попередження злочинності.

95. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти попередження злочинності.

96. Участь громадськості у профілактиці злочинності.

97. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності.

98. Кримінологічне значення діяльності спеціалізованих установ ООН у сфері протидії злочинністю

99. Міжнародні спеціалізовані установи як суб’єкти протидії злочинності


6128013822703156.html
6128046737869227.html
    PR.RU™