Принцип ефективності.

Е = R/І max,

Отже, ефективним вважають менеджмент (Е), який забезпечує максимізацію відношення результату (R) до затрат (І).

3.Принцип оптимальності – вимагає вибору найкращого варіанта рішення, побудови організаційної структури, дотримання оптимального співвідношення між результатом і затратами тощо.

4.Принцип постійного вдосконалення процесів і методів менеджменту – процеси і методи менеджменту, які доводили свою ефективність на певному етапі роботи, можуть виявитися недостатніми на іншому етапі, тому їх необхідно постійно вдосконалювати.

5.Принцип плановості – планування визначає мету підприємства, стратегії, строки та інш. планування необхідне на усіх етапах діяльності сучасного підприємства.

6.Принцип єдності цілей – вимагає поєднання в менеджменті цілей організації, її структурних підрозділів і окремих працівників. Цілевстановлення є однією з основних функцій менеджменту, з реалізації якої розпочинається його процес.

7.Принцип цілісності системи менеджменту – полягає в становленні взаємозв’язків між людьми у процесі співробітництва, спрямованого на досягнення цілей організації.

8.Принцип матеріального і морального стимулювання. Одним з корінних принципів менеджменту є використання спонукальних мотивів – стимулів ефективної праці. Стимулювання працівників може бути матеріальним і моральним.

9.Принцип гнучкості організаційних структур – виконання цього принципу полегшує виконання поставлених завдань. Цей принцип вимагає включення в кожну структуру механізмів, пристроїв і чинників навколишнього середовища, які повинні допомогти передбачити зміни і реагувати на них.

ІІ. Організаційні принципи менеджменту – охоплюють сукупність правил і норм, які регулюють внутрішні взаємини між керуючою та керованою системами, а також в середні керуючої:

1.Принцип функціональної дефініції – передбачає необхідність формулювання очікуваних від керуючого чи виробничого підрозділу результатів, напрямів їх діяльності і делегованих організаційних повноважень, усвідомлення посадових та інформаційних взаємозв’язків з іншими підрозділами; це активізує роль підрозділів у досягненні цілей організації.2.Склярний (безумовної відповідальності) принцип – передбачає запровадження ланцюжка прямих посадових відносин керівників і підлеглих у масштабах організації.

3.Принцип рівня повноважень – суть його полягає у тому, що для збереження ефективності делегування повноважень необхідно, щоб співробітники приймали всі рішення у межах своїх повноважень, не переадресовували їх на вищі організаційні рівні, а на розгляд керівництва передавали вирішення лише тих питань, які не належать їх компетенції.

4.Принцип єдиноначальності – передбачає повний взаємозв’язок підлеглого з керівником.

5.Принцип безумовної відповідальності – відповідальність є обов’язком і не може делегуватися.

6.Принцип делегування повноважень – повноваження, делеговані окремим керівникам, повинні бути достатніми для того, щоб забезпечити можливість отримання очікуваних результатів.

7.Принцип діапазону управління – для кожної управлінської посади існує гранична кількість співробітників, якими можна ефективно керувати одна людина, але ця кількість може змінюватись залежно від часу, ситуації та ін.

8.Принцип прямого керівництва – суть принципу полягає у тому, що чим менш опосередковані особисті контакти керівника з підлеглими, тим ефективнішим є керівництво.

9.Принцип відповідності завдань – завдання окремих осіб і структур організації повинні взаємно доповнювати одне одного, формуючи систему цілей організації.

ІІІ. Принципи, локалізовані за зонами і напрямами управлінської діяльності – регулюють менеджмент фактори виробничого процесу: людських, матеріально-речових та фінансових відповідно до специфіки виробничо-господарської діяльності організації. Вказані принципи конкретизуються у межах кожної системи менеджменту на основі предметної сфери діяльності господарюючого суб’єкта, рівня культури та загальної філософії організації.

Питання для самоконтролю

1. Організація як відкрита система. Принципи системного підходу до організації управління.

2. Організації та їх ознаки. Види організацій.

3. Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

4. Управлінські рішення та вимоги до них. Класифікація управлінських рішень.

5. Виникнення науки про менеджмент та напрями еволюції управлінської думки.6100167309452417.html
6100226722437423.html
    PR.RU™