Тема: Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів

Мета:оцінити вартість нематеріальних активів методами доходу.

Знати:методи оцінки ринкової вартості нематеріальних активів: надлишкового прибутку, збільшення ціни продукції, виграшу в собівартості, зростання обсягу реалізації продукції.

Вміти:розв’язувати задачі.

В оцінці нематеріальних активів доходному підходуналежить особливе місце як такому, що найбільш вірогідно відбиває цінність нематеріальних активів і ті майбутні вигоди, що одержить власник від володіння ними. Під майбутніми вигодами від застосування нематеріальних активів розуміють майбутні надходження чистого прибутку, створюваного безпосередньо даними активами. Їх варто розглядати як грошовий потік, що утворюються від використання нематеріальних активів.

Розрахунок вартості об’єкта на дату оцінки проводять за формулами дисконтованих грошових потоків (7.1) або капіталізації (7.2):

(7.1)

(7.2)

де Вна – вартість нематеріального активу;

Ді – економічний ефект від використання нематеріального активу, що оцінюється, за і-й період;

Д – економічний ефект від використання нематеріального активу, що оцінюється, за найбільш характерний (типовий) період;

Ккап – коефіцієнт капіталізації;

r – ставка дисконту.

Групування методів доходного підходу щодо оцінки нематеріальних активів за способом виділення економічного ефекту ґрунтується на тому, що в процесі оцінки важливою проблемою є необхідність виділення із грошового потоку, що створюється бізнесом, тієї частини, яку дійсно можна вважати результатом використання саме матеріального активу. В першу чергу доцільно визначати реальний економічний ефект, що створюється завдяки використанню нематеріального активу. Основними джерелами отримання такого ефекту можуть бути: надлишковий прибуток; перевага в ціні одиниці продукції; виграш в собівартості продукції; перевага в обсязі реалізації.


6095511023257687.html
6095567501198307.html
    PR.RU™