Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.

Методи оцінки нематеріальних активів.

Інші права власності та користування.

1. Ноу-хау – не захищені охоронними документами та не оприлюднені знання чи досвід науково-технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, які можуть бути практично використані в наукових дослідженнях і розробках або в процесі виготовлення і реалізації продукції.

2. Раціоналізаторська пропозиція – технічне вирішення, що є новим і корисним для підприємства, до якого воно подане.

3. Права на користування землею та іншими природними ресурсами.

4. Права користування майном.

5. Права користування брокерським місцем на біржі.

Гудвіл – невідчутний на дотик актив підприємства, який формується під впливом деяких чинників, а саме: іміджу підприємства, досвіду ділових зв’язків, престижу товарних знаків, сталої клієнтури, прихильності споживачів, домінуючої позиції на ринку товарів тощо.

1. Витратний – активи оцінюються за методом вартості створення, тобто з точки зори витратного підходу (при оцінці інформаційних баз даних, наукова бібліотека).

2. Порівняльний або ринковий підхід застосовується у тому випадку, якщо існує досить розвинений ринок продажу нематеріальних активів аналогічного типу , що оцінюються.

3. Оцінка на основі прибутковості ґрунтується на розрахунку економічних вигод, пов’язаних з отриманням прибутку за рахунок використання нематеріальних активів. (при оцінці патентів, ліцензій, торгової марки).

Ліцензія – дозвіл на використання винаходу або іншого нематеріального ресурсу протягом певного терміну за обумовлену винагороду.

Ліцензіар – фіз. або юр. особа, якій належить виключне право на використання певного нематеріального ресурсу.

Ліцензіат – фіз. або юр. особа, яка внаслідок укладання ліцензійної угоди набуває права користування об’єктом угоди.

Розрізняють три види ліцензій в залежності від терміну користування та обсягу прав використання нематеріального активу:

Звичайна ліцензія– залишає ліцензіару право особистої експлуатації нематеріального ресурсу і можливість укладати аналогічні угоди з іншими зацікавленими особами.Виключна ліцензія – надає право виключного користування об’єктом ліцензії ліцензіату, але при цьому ліцензіар зберігає за собою право користування нематеріальним ресурсом.

Повна ліцензія – передбачає перехід усіх прав на вказаний в угоді термін до ліцензіата, при цьому ліцензіар сам позбавляється права користування нематеріальним ресурсом протягом зазначеного у ліцензійному договорі терміну.

Договір на передачу права власності на зареєстрований нематеріальний об’єкт і ліцензійний договір складаються в письмовій формі і реєструються в Державному департаменті інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

За використання нематеріальних ресурсів суб’єкту ліцензійної угоди – ліцензіару – сплачується певна винагорода. Існують декілька видів можливих розрахунків за користування нематеріальними ресурсами:

1. Роялті – періодичні платежі (у вигляді фіксованих ставок від обсягу реалізованої продукції, прибутку) власнику нематеріального ресурсу за використання або надання дозволу на використання прав на об’єкти пром. Власності.

2. Паушальний платіж – тверда, фіксована, заздалегідь з’ясована сума винагороди за надані права на використання нематеріальних ресурсів незалежно від фактичних розмірів результатів діяльності підприємства з використанням цього об’єкту.

3. Кост-плас – виплати за додаткові послуги за погодженими розцінками поверх домовленої ціни.

4. Комбіновані платежі – схема виплат, за якою частина винагороди (10-15%) сплачується у вигляді паушального платежу, а сума, що лишилася, - у вигляді роялті.

Система амортизації для цілей податкового обліку встановлюється державою і передбачає компенсацію суми витрат на придбання нематеріального активу для власного використання за рівномірним прямолінійним методом. В податковому обліку очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів не повинен перевищувати 10 років. Не дозволено амортизувати в податковому обліку нематеріальні активи, вартість яких не зменшується в процесі використання (гудвіл).


6094620648103258.html
6094719040898733.html
    PR.RU™