Глава VI

13. Федоренко В. Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського ре­ ферендуму: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 1999.

14. Князевич Р. П. Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2002.

15. Ковальчук О. Б. Виборчий процес в Україні: конституційно-право­ ві аспекти: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Одеська національ­ на юридична академія. — Одеса, 2003.

16. Максакова Р. М. Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К, 2003.

17. Корольова-Борсоді Н. В. Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К, 2005.

18. Афанасьева М. В. Конституційно-правове забезпечення виборчих технологій в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2004.

19. Ставнійчук М. І. Актуальні питання вдосконалення виборчого за­конодавства щодо участі політичних партій у виборчому проце­сі // Правова держава: 36. наук, праць. Юридичні і політичні нау­ки. — Вип. 12. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.

20. Ставнійчук М. І. Вдосконалення законодавства про вибори Прези­дента України// Право України. — 2003. — № 12. — С 11 —19.

21. Ставнійчук М. І. Основні питання новизни правового регулюван­ня процедури висування та реєстрації кандидатів на пост Прези­дента України // Право України. — 2004. — № 9. — С 17—23.

Глава VII

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ В УКРАЇНІ


6094289782682060.html
6094444232095357.html
    PR.RU™