Жұмысты орындау тәртібі

3.1 Айнымалы кернеу көзін тізбекке қосып, компьютердегі осциллографты іске қосып, оқытушының нұсқауы бойынша максималды кернеумен токтың пішіні мен жиілігін таңдап алу керек.

3.2 Берілген кернеу және ток қисықтарының (масштабтары арқылы) амплитудасы мен периодтарын табу қажет.

3.3 Бірізді жалғанған - элементтері бар тізбекті зерттеп, ол үшін бірінші мен үшінші жоғары гармоникаларды таңдап алып, (график бойынша) токтың әсер етуші мәндерін есептеу керек.

1.4-суретте көрсетілген сұлба бойынша тізбекті жиыстыру керек, виртуалды аспаптар арқылы токпен кернеуді өлшеп, олардың әсерлік шамаларын 3– кестеге жазу керек.

1.4 – сурет. Зерттейтін тізбектің сұлбасы

2 –кесте

№ вариант U,B f, кГц R, Ом Rк, Ом L, мГн C, мкФ
0,5 0,22
0,6 0,47
0,8 1,0
1,0 0,47
0,6 0,22

Лшеу нәтижелерін өңдеу

4.1 3.2-пунктегі мәліметтерді пайдаланып кернеу функциясын Фурье қатарына жіктеу және кернеудің лездік мәнін жазып алу (жіктеу кезінде оқулықтарды пайдалануға болады).

4.2 Амплитуда, пішіндік және бұрмалау коэффициенттерінің ( , , )мәндерін есептеу және оларды 3.2-кестеге жазу.

3.1-кесте.

екіполярля төртбұрышты импульстар бірполярлы төртбұрышты импульстар
I, мА U, В P, мВт Q, мВАр S, ВА I, мА U, В P, мВт Q, мВАр S, ВА
R0 - R
R0 - L
R0 - C
R0 – L-C

3.2-кесте.

Коэффициенттер мәні
U,B U1 ,B Uорта ,B Kп
R0 - R
R0 - L
R0 - C
R0 – L-C

4.3 Жұмыс қорытындысын жасау.

Тексеру сұрақтары

5.1 Периодтык функцияларға Фурье қатарын қолдану үшін қандай талаптар қанағаттандырады?

5.2 Нөлдік гармониканың кернеуін қалай табуға болады?

5.3 Қандай жағдайда периодтық синусоидалы емес кернеудің тұрақты құраушысы және жұп гармоникалары болмайды, егер оны Фурье қатарымен жіктесе?

5.4 Периодтық синусоидалы емес токтың амплитудалық, пішіндік және бұрмалау коэффициенттері дегеніміз не?

5.5 Қандай тізбектерде және неліктен кернеу мен токтың пішіні өзгереді?

5.6 Кернеу мен токтың түрлеріне индуктивті және сыйымдылық элементтердің келтіретін әсері қандай?

5.7 Тізбектің «К» гармоникасында кернеу резонансы пайда болу үшін қандай шарт қою керек?

Зертханалық жұмыс №7

Электрлік тізбектің бірінші дәрежелі өтпелі процесстерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: :Индуктивті катушка мен резистор, сыйымдылық пен резистор параметрлерінің өтпелі үрдіс сипатына әсер етуін зерттеу. Жұмысты орындау нәтижесінде студенттер индуктивті элементтері бар тізбектердегі өтпелі процестерді талдау кезінде қолданылатын негізгі ұғымдарды, бастапқы шарттарды анықтай алуды, коммутацияның бірінші және екінші заңдарын білуі, уақыт тұрақтысы мен өшу коэффициентін анықтауды үйреніп, белгілі бір қасиеттері бар тізбекті құру әдістерін меңгеруі қажет.

Жалпы мағлұмат


6092988388423483.html
6093056405710039.html
    PR.RU™